Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van GrandCare, conform de AVG uit 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens.

We hebben in dit Privacyreglement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacyreglement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons uiteraard voorop!

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van GrandCare bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een cookie. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met GrandCare worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die GrandCare van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt GrandCare persoonsgegevens?

GrandCare verwerkt gegevens van cliënten. Dit zijn in ieder geval identificatiegegevens en factuurgegevens. Uw Burgerservicenummer (BSN) is noodzakelijk om de beschikking te koppelen aan de juiste persoon. In verband met de zorg die wij bieden is het ook mogelijk dat wij bijzondere gegevens vastleggen zoals gezondheidsgegevens, uw gezinssamenstelling, huisarts en sociaal netwerk.
We verzamelen tevens informatie over kinderen jonger dan 16 jaar wanneer dit nodig is voor de begeleiding van ouders en /of kinderen. Andere bijzondere gegevens, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras/etniciteit of godsdienst/ levensovertuiging mogen alleen als aanvulling op gezondheidsgegevens worden verwerkt als dat nodig is voor een goede hulp aan de betrokkene en dus niet systematisch bij elke cliënt. Bijvoorbeeld voor de inschakeling van een tolk/vertaler als dat voor de uitleg van de zorg aan cliënt nodig is.

GrandCare verwerkt persoonsgegevens van u als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van GrandCare c.q. uw omgeving, waarbij uw belang niet prevaleert.

Hoe gaat GrandCare met uw persoonsgegevens om?

GrandCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@grandcare.nl.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek)

Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. Maar ook om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens.

Het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. GrandCare informeert de betrokkenen alleen als een datalek waarschijnlijk een hoog risico voor hun rechten en vrijheden oplevert. Een datalek brengt een hoog risico met zich mee wanneer het kan leiden tot lichamelijke, materiele of immateriële schade voor de betrokken personen.

In dat geval meldt GrandCare het datalek binnen 72 uur aan de AP. Wanneer een datalek niet aan de AP gemeld hoeft te worden melden we het ook niet aan de betrokken personen.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van GrandCare gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Dit geldt eveneens voor derden die door GrandCare zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
GrandCare bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wanneer GrandCare een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk hierbij aan camerabeelden van bewakingscamera’s op ons terrein.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. GrandCare kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent GrandCare haar medewerking. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GrandCare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. GrandCare zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Persoonlijk contact met GrandCare

Veel contacten tussen u en GrandCare verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Whatsapp/Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we alleen vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Onze telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken en ontvangen daarover rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het maken van geluidsopnamen

GrandCare heeft geen bezwaar tegen het maken van geluidsopnamen om een gesprek later nog eens terug te kunnen luisteren. We vinden het wel belangrijk dat u dit in alle openheid doet en met de opnamen zorgvuldig omgaat. U mag de opnamen niet gebruiken bij het zoeken van publiciteit op internet of in andere media. Dit schendt het onderlinge vertrouwen, is in strijd met het recht op privacybescherming en levert voor de betrokken kinderen een onveilige situatie op. Wanneer dit toch gebeurt, komt GrandCare op voor de rechten van allen (cliënten en medewerkers) die hierdoor in hun belangen geschaad worden.

VIR/minderjarigen

GrandCare behoort tot de instellingen die volgens de wet VIR jeugdigen in de Verwijsindex IR moeten aanmelden. De VIR is een landelijk digitaal systeem waarin professionele organisaties die zich met hulpverlening aan jeugdigen bezighouden, hun betrokkenheid melden. Alleen het BSN van een jeugdige wordt hierin gemeld.

Wanneer een jeugdige door meer dan één instelling wordt aangemeld, wordt er in de Verwijsindex zichtbaar welke andere hulpverlenende organisatie(s) betrokken is en wordt er een signaal naar hen afgegeven. Als er een signaal afgegeven wordt in de Verwijsindex vertelt de professional dit aan de ouders. Vanaf 16 jaar vertelt de professional het de jeugdige zelf. De hulpverleners kunnen vervolgens, in samenspraak met de cliënt, elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Meldingen van betrokkenheid worden twee jaar bewaard in de Verwijsindex. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de verwijsindex. Als u een klacht heeft over de VIR kunt u zich wenden tot het College van Burgemeester en Wethouders in uw gemeente.