Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GrandCare Service B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67686044 (hierna: “GrandCare”).
In deze algemene voorwaarden worden de personen die een overeenkomst met GrandCare beogen en/of tot stand brengen aangeduid met “Opdrachtgever”.

In deze algemene voorwaarden worden de personen die een overeenkomst met GrandCare beogen en/of tot stand brengen aangeduid met “Opdrachtgever”.

I Algemeen

 1. GrandCare wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van haar cliënten door het aanbieden van begeleiding, gezelschap, persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke ondersteuning. GrandCare wenst zich uitdrukkelijk niet bezig te houden met de behartiging van financiële zaken en het verlenen van diensten op het gebied van verpleging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met GrandCare gesloten overeenkomsten en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen en door GrandCare voor Opdrachtgever uitgevoerde diensten.

II Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door GrandCare, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. GrandCare is te allen tijde gerechtigd de opdracht, in overleg met Opdrachtgever, door een ander persoon dan overeengekomen te laten uitvoeren. Afspraken met personeel van GrandCare zijn slechts bindend wanneer deze door GrandCare schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Annulering van opdrachten door GrandCare of de Opdrachtgever is kosteloos tot 48 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de werkzaamheden. Bij annulering door Opdrachtgever tussen de 48 en 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen aanvangstijdstip van de werkzaamheden wordt 50% van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Bij een annulering door Opdrachtgever minder dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen aanvangstijdstip van de werkzaamheden wordt 100% van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 3. Opdrachten worden door GrandCare uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van één of meer in de overeenkomst bepaalde personen.
 4. Indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens GrandCare is GrandCare gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is al hetgeen Opdrachtgever aan GrandCare verschuldigd is direct opeisbaar.
 5. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en GrandCare is strikt persoonlijk en kan niet aan een derde worden overgedragen.

III Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zich te houden aan door (personeel van) GrandCare gegeven voorschriften bij de uitvoering van de opdracht.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan binnenshuis te roken, op het moment dat personeel van GrandCare aldaar werkzaamheden uitvoert.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het personeel van GrandCare te laten werken met chloor.

IV Honorarium, kosten en declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever aan GrandCare de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 2. Over de vergoeding is btw verschuldigd, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de Opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.
 3. Aan de Opdrachtgever worden apart de onkosten doorberekend die aan de uitvoering van de opdracht door GrandCare zijn verbonden. Hieronder vallen onder meer parkeer-/verblijfskosten, consumpties en extra gereden kilometers t.b.v. een activiteit.
 4. Voor de uitvoering van werkzaamheden door GrandCare na 19.00 uur en in het weekend geldt een toeslag van 25% per uur. Op feest- en gedenkdagen geldt een toeslag van 40% per uur. Onder feest- en gedenkdagen vallen Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, en Eerste en Tweede Kerstdag.
 5. GrandCare heeft het recht de met Opdrachtgever voor de werkzaamheden overeengekomen tarieven ieder kalenderjaar aan te passen.
 6. Opdrachtgever dient rekeningen van GrandCare te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet (tijdige) betaling van enig aan GrandCare verschuldigd bedrag, is Opdrachtgever door enkel verloop van de betalingstermijn  van rechtswege in verzuim en is GrandCare gerechtigd het achterstallige bedrag te verhogen met de wettelijke rente, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van algehele voldoening en is Opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 7. Indien Opdrachtgever een factuur niet op de vervaldag betaalt, is GrandCare gerechtigd om iedere verdere uitvoering van werkzaamheden te weigeren, totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.
 8. Alle ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur voor uitgevoerde werkzaamheden.

V Beperking aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden door GrandCare in de woning van Opdrachtgever, kan het personeel van GrandCare onverhoopt iets beschadigen of kapot maken. Voor dergelijke gevallen heeft Opdrachtgever een eigen risico van € 50,00 per kalenderjaar.
 2. Voor het overige is de eventuele aansprakelijkheid van GrandCare beperkt tot het bedrag dat door de door GrandCare afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van GrandCare om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van GrandCare beperkt tot het voor de betreffende dienstverlening in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 500,00. Verdergaande aansprakelijkheid acht GrandCare gezien de mogelijke wanverhouding tussen de voor de dienstverlening berekende vergoeding en het risico van omvangrijke schade niet redelijk en behoudens opzet of grove schuld van GrandCare of haar leidinggevende ondergeschikten sluit zij die aansprakelijkheid daarom uitdrukkelijk uit.
 3. GrandCare is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uitvoeren van de werkzaamheden als gevolg van overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim.

VI Relatiebeding

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst met GrandCare is het de Opdrachtgever verboden de zorg- of dienstverlener rechtstreeks als zelfstandige een opdracht te verstrekken of als medewerker in dienst te nemen.
 2. Na beëindiging van de overeenkomst met GrandCare is het de Opdrachtgever, gedurende een periode van één jaar, geteld vanaf de einddatum van de overeenkomst, verboden de zorg- of dienstverlener rechtstreeks als zelfstandige een opdracht te verstrekken of als medewerker in dienst te nemen.
 3. Bij overtreding van lid 1 en 2 van dit artikel is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete aan GrandCare verschuldigd van € 1.200,– per maand of gedeelte van een maand dat de overtreding duurt.

VII Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen GrandCare en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding of als gevolg van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.